(پایه هشتم قاره امریکا)

 


درس هفدهم : قاره ی آمریکا کجاست؟

سه قاره ی آسیا، آفریقا و اروپا از گذشته های دور محل زندگی انسان ها بوده است؛ از این رو، به آن ها بّر قدیم می گویند اما به قاره ی آمریکا بّر جدید می گویند. چون خیلی دیرتر از سایر قاره ها کشف و شناخته شد.

موقعیت :
قاره ی آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟
به نقشه ی صفحه روبه رو نگاه کنید. قاره ی آمریکا که از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است. به دو تکه ی تقریباً مساوی تقسیم شده است : آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی این دو قسمت خود به وسیله ی خشکی باریکی که آمریکای مرکزی نامیده می شود به یک دیگر متصل اند.
تا قبل از حفر کانال پاناما، کشتی ها برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند ولی بعدها با حفر این کانال دو اقیانوس به هم مرتبط شدند.

ناهمواری ها:
چین خوردگی های جوان و مرتفع : در نقشه ی صفحه مقابل دقت کنید. رشته کوه های جوان و مرتفع آمریکا در امتداد کناره های کدام اقیانوس ها کشیده شده است؟
رشته کوه های راکی (روشوز) در آمریکای شمالی و رشته کوه های آند در آمریکای جنوبی، چین خوردگی های جوان آمریکا هستند. در این مناطق ناآرام بودن پوسته ی زمین،آتش فشان ها و زمین لرزه های فراوانی رخ می دهد.
آمریکای مرکزی و جزایر دریای آنتیل نیز سرزمین آتش فشان ها و زمین لرزه هاست. کوه های کم ارتفاع قدیمی : در شرق آمریکای شمالی، توده های کوهستانی قدیمی آپالاش و در شرق آمریکای جنوبی، توده ی فرسوده ی برزیل قرار دارد.
جلگه ها: کدام رودها در آمریکای شمالی و جنوبی جلگه هایی را پدید آورده اند؟ از به جای ماندن آبرفت های رودپرآب می سی سی پی در آمریکای شمالی، جلگه ی می سی سی پی به وجود آمده است و در آمریکای جنوبی نیز جلگه ی آمازون و جلگه ی پارانا از آبرفت این دو رود تشکیل شده اند. رود آمازون پرآب ترین رودخانه ی جهان است.


/ 0 نظر / 28 بازدید