درس های قاره آمریکا


 چرا آب و هوا و پوشش گیاهی قاره ی آمریکا از شمال به جنوب تغییر می کند؟

در درس های قبل آموختید که قاره ی آمریکا از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است. به همین سبب انواع آب و هوا و پوشش گیاهی در این قاره به چشم می خورد. به نقشه ی پوشش گیاهی توجه کنید. نقشه پوشش گیاهی در آمریکا
در شمال آمریکای شمالی و جنوب آمریکای جنوبی، پوشش گیاهی توندرا وجود دارد. این مناطق به دلیل مجاورت با قطب شمال و قطب جنوب، آب و هوای قطبی دارند.
در آمریکای شمالی پس از توندرا به جنگل های مخروطی (سوزنی برگ ها) برمی خوریم.
این منطقه که در جنوب توندرا قرار گرفته است، آب و هوای سرد دارد. جنگل های مخروطی و آب و هوای سرد بیشتر در کشور کانادا مشاهده می شود.
پس از این منطقه در قسمت نسبتاً وسیعی از آمریکا شمالی، جنگل های پهن برگ منطقه ی معتدل روییده است. وجود این نوع پوشش گیاهی به دلیل آب و هوای معتدل اقیانوسی است که در این بخش از آمریکا حکم فرماست.
چنان که در نقشه مشاهده می کنید، اطراف استوا در آمریکای جنوبی پوشیده از جنگل های انبوه است. آب و هوای گرم و مرطوب استوایی، آمریکای مرکزی و جزایر دریای آنتیل و بخش های شمالی، آمریکای جنوبی را در بر می گیرد.
در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بیابآن هایی وجود دارد. نام این بیابآن ها چیست؟
در هنگام روز درجه حرارت د راین بیابآن ها به 50 درصد سانتی گراد می رسد و در شب به صفر درجه سانتی گراد کاهش می یابد. چون کوه های بلند راکی و آند از نفوذ رطوبت اقیانوس ها به این مناطق جلوگیری می کنند، میزان بارش در این بیابآن ها بسیار ناچیز است.

/ 2 نظر / 7 بازدید
دانش اموز

خانم شما هرروز قالب عوض میکنید

هاشمی

خسته نباشید