(پایه هفتم) سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

  هفتمی ها
سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه
 

-1 مقررات درجامعه به چند شکل به وجود می آیند؟ برای هریک مثالی بزنید .

-2 قانون را تعریف کنید ؟ یک مثال هم بزنید

-3 گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافقی ویا عادت ورسم ازمقرراتی پیروی می کنند . ص غ

-4 همه افراد دربرابر .......................... مساوی اند .

-5 مهم ترین قانون هر کشور............................. آن کشور است .

-6 قانون اساسی را تعریف کنید .

-7 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ......................................... برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد .

الف) مجلس شورای اسلامی ب) شورای نگهبان ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام د) مجلس خبرگان
-8 مجلس خبرگان ازسوی ................................ انتخاب می شوند .

صفحه 16

-9 پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی کشورمان درچه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد ؟

الف) 11 و 12 فروردین 57 ب) 11 و 12 بهمن 58 ج) 11 و 12 آذر 58 د) 11 و 12 اسفند 57

-10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای 179 اصل است . ص غ

-11 قانون اساسی توجه خاصی به حقوق ............................. و ................................ همه ی مردم دارد .

صفحه 17

-12 قوه مقننه چه وظیفه ای برعهده دارد ؟

-13 تهیه وتصویب قوانین عادی کشوردرچارچوب قانون اساسی به عهده ...................................... است .

الف) شورای نگهبان ب) مجلس شورای اسلامی ج) مجلس خبرگان د) مجمع تشخیص مصلحت نظام

14 - دوبخش مهم قوه مقننه کدامند ؟

-15 مجلس شورای اسلامی ازچه کسانی تشکیل شده وچگونه انتخاب می شوند ؟

-16 نمایندگان منتخب مردم درمجلس شورای اسلامی ، برای مدت چند سال ازسوی مردم انتخاب می شوند ؟
الف) 4 سال ب) 6 سال ج) 8 سال د) 5 سال

-17 نمایندگان مجلس ازبین خود فردی رابه عنوان ...................................... انتخاب می کنند .

-18 شورای نگهبان چند نفر عضو دارد و اعضای آن چگونه انتخاب می شوند ؟

-19 دو وظیفه مهم شورای نگهبان را بنویسید ؟

-20 رابطه ی بین گزینه ها راپیدا کرده وبا خطی به یک دیگر متصل کنید .

6نفرحقوقدان شورای نگهبان مردم

مجلس خبرگان قوه ی قضا ییه
6 نفر فقیه شورای نگهبان رهبر


/ 0 نظر / 46 بازدید