اطلا عات مفید جغرافیایی(تسو نامی)

تسونامی هنگامی ایجاد می شود که براثر زلزله، در بستر دریا  ویا فعالیت آتشفشانی در زیر دریا؛ آب به حرکت در می آید. آب سنگینی و با انرژی بسیار زیادی به نوسان در می آید و این حرکت، دایره وار گسترش می یابد. در این هنگام طول موج یا به عبارت دیگر فاصله ی قلّه ی یک موج تا قلّه ی موج دیگر، به 150 تا 600 کیلومتر می رسد. ارتفاع این امواج در مناطق دور از ساحل که عمق آب زیاد است، به سختی تا بیش از یک متر می رسد. حتّی کشتی هایی که از روی این امواج عبور می کنند نیز متوجّه آنها نمی شوند. نیروی عظیم این امواج، در ساحل بروز می کند و سرعت امواج کاهش می یابد. توده های آب بر روی هم انباشته می شوند و موج های بلندی را پدید می آورند.   هرچه ساحل شیبدار تر باشد، به همان نسبت امواج تسونامی بزرگ تر می شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید