(پایه هفتم)سوالات درس نهم

 

  هفتمی ها            

سوالات درس نهم

صفحه 43


-1 هرمکان دارای دو ویژگی است ، آن ها را نام برده ودرمورد هرکدام توضیح دهید.


-2 ویژگی های طبیعی مکان شامل چه مواردی می شوند ؟ (چهارمورد)


-3 ویژگی های انسانی مکان شامل چه مواردی است ؟


-4 فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک ازویژگی های مکان می باشد ؟
الف) انسانی ب) طبیعی ج) سیاسی د) اجتماعی


صفحه 44
-5 جغرافی دان ها با پرسش های (کجا، چرا،چگونه و...) درباره یک مکان کارخود راشروع می کنند . ص غ


-6 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟


-7 جغرافی دانان ازچه ابزارها ووسایلی برای شناخت محیط ا ستفاده می کنند ؟


-8 آیا نقشه وسیله مهم درجغرافیا ا ست ؟ چرا

 


-9 نقشه ها چه چیزهایی را به ما نشان می دهند ؟


-10 کره جغرافیایی محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه ، جنگل ، رود و ..... رانشان می دهد . ص غ


-11 انواع نقشه ها را نام ببرید ؟


-12 نقشه راتعریف کنید ؟


-13 دانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی وانسانی مکان های مختلف را بشناسیم . ص غ


صفحه 45
-14 درزیرهرنقشه، خطی مشاهده می کنید که به آن ..................................... می گویند .


-15 مقیاس خطی راتعریف کنید ؟


-16 با استفاده ازمقیاس خطی می توانید فاصله ی واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید . ص غ


صفحه 46
-17 انواع عکس های جغرافیایی را نام برده و هریک را توضیح دهید .


-18 برای تهیه ی نقشه های جغرافیایی ازکدام یک ازعکس های زیر استفاده می شود ؟
الف) معمولی ب) هوایی ج) دیجیتالی د) هرسه مورد


-19 عکس های معمولی با دوربین هایی که درهواپیما نصب شده اند گرفته می شود .

ص غ
-20 از عکس های .................................. برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده می شود .


صفحه 47
-21 کره جغرافیایی راتعریف کنید ؟


-22 نمونه ی کوچکی ازکره ی زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد.
الف) نقشه ب) عکس ج) کره جغرافیایی د) فرهنگ نامه


-23 ازکتاب ها وفرهنگ نامه های جغرافیا چه استفاده ای می شود ؟


-24 ازطریق وارد شدن به ............................................. می توان اطلاعات را به صورت متن، تصویرو .... به دست آورد.


-25 رایانه واینترنت چه کمکی به آموزش جغرافیا می کند ؟

                          

/ 1 نظر / 55 بازدید
هلیا طیور

آهنگ وبلاگتون خیلــــــــــی خوبه [نیشخند]