(پایه هفتم)سوالات درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

                 

              سوالات متن درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 35
-1 مصرف کننده به چه کسی می گویند ؟
-2 امروزه خرید وفروش کالاوخدمات به وسیله پول انجام می شود . ص غ
-3 مصرف کننده کسی است که ...................... و ................................ را به منظور رفع نیازهای خود می خرد .
صفحه 36
-4 امروزه برای خرید کالا از چه شیوه هایی استفاده می شود ؟
-5 هرزمان که شما چیزی می خرید مصرف کننده هستید ، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان نیزخود مصرف کننده هستند . ص غ
-6 سه مورد ازحقوق مصرف کننده رابیان کنید .
-7 آیا درقانون برای مصرف کنندگان حقوقی وجود دارد ؟ برای آن نمونه ای ذکر کنید .
-8 برروی برچسب های مشخصات کالا چه اطلاعاتی درج شده است ؟ چهارمورد
صفحه 37
-9 استانداردیعنی چه ؟ مثال بزنید
-10 برای تولید یک کالا چه معیارهایی باید به وسیله ی تولید کنندگان رعایت شود ؟
-11 موسسه ی استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به چه منظوری تشکیل شده است ؟ شرح دهید
-12 دومورد از اهداف عمده ی استاندارد کردن کالا رابنویسید ؟
-13 آیا استاندارد بودن فقط مربوط به مواد غذایی است ؟ توضیح دهید
-14 درکشورایران استاندارد بودن کالا چگونه کنترل می شود ؟ بیان کنید
صفحه 38
-15 مسئولیت مصرف کننده ، مصرف درست است . ص غ
-16 مصرف را تعریف کنید ؟
-17 مصرف گرایی یعنی چه ؟ توضیح دهید
صفحه 39
-18 راه های دفع زباله رابنویسید ؟ دو مورد                                                         

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید