می توان زیبا زیست

                                                                                                                          

میتوان زیبا زیست...

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،                        

نه چنان بی مفهوم

 که بمانیم میان بد و خوب      !

لحظه ها میگذرند

گرم باشیم پر از فکر و امید...

عشق باشیم و سراسر خورشید... 

/ 0 نظر / 8 بازدید