(پایه هفتم )سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

سوالات متن درس سوم مطا لعات اجتماعی پایه هفتم


-1 ما انسان ها ازابتدای .......................... با انسان های دیگر زندگی می کنیم .


-2 هیچ یک ازما دراستفاده ازحقوق خود، آزادی مطلق وبی قید وشرط نداریم . ص غ


-3 هریک ازما تا آنجا می توانیم مسئولیت خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد . ص غ


-4 آیا انسان ها دراستفاده ازحقوق خود دارای آزادی های بی قید وشرط هستند ؟ با مثالی شرح دهید


-5 ما نمی توانیم دراستفاده از حقوق خود ................................. را نادیده بگیریم .


-6 مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات وقوانین درجامعه کدامند ؟


الف) ایجاد عدالت ب) برقراری نظم ج) حفظ حقوق افراد د) برقراری نظم وحفظ حقوق افراد


صفحه 14


-7 هریک از مکان های عمومی مانند کتابخانه و .... مقررات مخصوص به خود دارد . ص غ


-8 دوعلت مهم به وجود آمدن قوانین ومقررات درجامعه را بنویسید ؟


-9 ایجاد نظم وامنیت وجلوگیری از هرج ومرج به نوعی احترام به

..................................... دیگران است .


-10 ایجاد نظم وامنیت درجامعه چه تاثیری دارد ؟


-11 عدم رعایت قوانین ومقررات درجامعه چه پیامد هایی دارد؟

/ 1 نظر / 40 بازدید
ايدا سليمي تازه قشلاق

با تشکر از زحمات بي پايان شما[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]