(پایه هفتم)درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 

مطالعات اجتماعی

سوالات متن درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 24


-1 درابتدای هرسال تحصیلی، والدین شم پولی رابه مدرسه بابت .......................................... می پردازند .


-2 دانش آموز ................................. وموسسه ای که اورابیمه کرده ................................ نامیده می شود .


-3 موسسه ای که شما را بیمه کرده است چه نامیده می شود ؟
الف) بیمه شونده ب) بیمه گذار ج) بیمه گر د) بیمه دار


-4 درابتدای هرسال تحصیلی، والدین شما پولی رابه مدرسه بابتبیمه ی دانش آموزی می پردازند . دراینجا شمابیمه گرهستید.
ص غ


صفحه 25


-5 موسسه بیمه درچه مواردی می تواند از افراد حمایت کند ؟


-6 موسسه بیمه چرا وبرای چه منظوری به وجود آمده است ؟


-7 موسسه بیمه برای جبران زیان های ............................ و .................................. به وجود آمده است .


-8 بیمه چیست ؟


-9 درکشور ماهمه ی موسساتی که برای بیمه به وجود آمده اند زیر نظر ........................................ فعالیت می کنند .


-10 بیمه یک قرارداد بین .............................. و ................................... است .


-11 انواع بیمه را نام ببرید؟وهرکدام راشرح دهید


-12 بیمه اجباری را با بیمه ی اختیاری مقایسه کنید ؟


13 - برخی ازانواع بیمه را براساس خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می شود نام ببرید ؟


صفحه 26


-14 چرا همه ی دارندگان وسا یل نقلیه موتوری باید سالیانه ، خودروی خود رابیمه کنند ؟


-15 یک نمونه ازبیمه اجباری را نام برده وتوضیح دهید ؟


-16 برطبق قانون ، کلیه ی سازمان ها وصاحبان بنگاه ها وشرکت ها وظیفه دارند همه ی کارمندان خود را درمقابل حوادث ناشی
ازکاربیمه کنند . ص غ


-17 بیمه ی بهداشت ودرمان چه خدماتی ارائه می دهد؟ توضیح دهید .


-18 داشتن دفترچه ی بیمه ی درمان ، مربوط به کدام یک ازبیمه هاست ؟


الف) بیمه ی عمر ب) بیمه ی بیکاری ج) بیمه ی ازکار افتادگی د) بیمه ی بهداشت ودرمان


-19 طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند .
الف) اختیاری ب) اجباری ج) احتمالی د) داوطلبانه


-20 چه حوادثی ممکن است زندگی انسان ها را به خطر بیاندازد ؟ سه مورد رانام ببرید


-21 چهار مورد از انواع بیمه ها رابنویسید ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید